Türk Dişhekimleri Birliği
Ana Sayfa / Kurumsal / Oda Aidatı

Oda Aidatı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 19. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI

(28-29-30 Ekim 2022)

1. ÜYE AİDATLARI VE KAYIT ÜCRETLERİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince kayıt ücreti ve üye aidatlarıyla ilgili olarak;

A- Aidat

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin aidatının, o yıl için belirlenen muayene ücretinin 7 katı olarak belirlenmesine, (2.040,00 TL)

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin aidatının o yıl için belirlenen muayene ücretinin 3 katı olarak belirlenmesine, (875,00 TL)

3. Vakıf üniversiteleri dişhekimliği fakültelerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,

4. Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

5. Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya ortağı olmaksızın ilk defa özel bir sağlık kuruluşunda çalışmaya başlayan veya muayenehane açan dişhekimlerinin aidatında ilk bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim yapılmasına,

6. Mesleğini icra etmeyen, herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış olan dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

7. Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

8. Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

9. Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

10. Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,

11. Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına,

B-Kayıt ücreti

12. Kayıt ücretinin ilgilinin statüsüne göre belirlenen bir aidat tutarında alınmasına, (Bunun belirlenmesinde Aidat başlığı altında 5 ve 9 maddelerindeki indirim uygulanmaz.)

13. Dişhekimlerinden, içinde bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını doldurmuş olanlardan çalışmayan ve herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayanların, çalışmayan üye olarak yeniden Odaya kayıt olmaları halinde, kayıt ücreti alınmamasına,

C-Ortak hükümler

14. Ağır hastalık, kaza veya öngörülemeyen olağanüstü nedenlerle, kesintisiz olarak 3 aydan az olmamak üzere mesleğini geçici olarak icra edemeyen dişhekimlerinin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, aidat borçlarının o yıla ait kısımlarının Oda Yönetim Kurulunca silinmesine, (Durumun süreklilik arz etmesi sebebiyle dişhekiminin çalışamaması durumunda geçmiş yıllara ait borçların odanın teklifi ve MYK’nın kararıyla silinmesine.)

15. Vefat eden dişhekimlerinin Odaya olan aidat ve varsa diğer borçlarının Oda Yönetim Kurulu kararıyla silinmesine,

16. Kimlik kartı, rozet ve araç çıkartmasının üyeye bir kez ücretsiz olarak sunulmasına, (Bunların bedeli TDB tarafından karşılanır)

17. Üye aidatlarını ve Odaya olan her türlü borcunu zamanında ödemeyen dişhekimleri ile Birlik payını zamanında ödemeyen odalardan, bu alacakların, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda belirtilen oranda gecikme faizi de eklenerek tahsil edilmesine,

18. 01.01.2023 tarihinden itibaren, odaların aidat gelirlerinden Birliğe gönderilen Birlik payının %10’unun Yardımlaşma Fonu’na aktarılmasına,

ÖDEME ŞEKİLLERİ;

TR390003200000000102864809 Teb Bankası Gaziantep Dişhekimleri Odası 

GAZİDO © 2018